Romulo Betancourt 1318 Edificio Chahin Local 201 Santo Domingo
+18095377824

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

O halde, bir şeyden tamamen emin olabiliriz;din, merkezî hareketin kendini anons edeceği ilk alanolacaktır. Bizim ödevlerimizden biri de, dinîtarihe, ekonomik ve siyasî tarihten daha fazla önemvermemizdir; çünkü, din, insan ırkınınen ciddî meselesidir” demektedir. Yine, sadece İstanbul Küçükçekmece’de,bu konuyla ilgili müracaat sayısı olduğuhalde, bugüne kadar tapusuna kavuşan insan sayısı1 000’i geçmemektedir. Bu bakımdan, İmarKanunu, İmar Affı Kanunu gibi kanunlarınTapu Kadastro Teşkilatına getirdiği yükümlülüklervardır. Bu yükümlülüğün yerinegetirilmesi için, gerekli ekonomik ve teknik destek sağlanmalıdır.Yerel yönetimlerde olan bazı hatalar da, vatandaşınmağdur olmasına neden olmaktadır; bu, bir düzenlemeylegiderilmelidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,yurdun en küçük yerleşim birimlerine kadardevlet hizmeti götüren önemli kuruluşlarımızdanbiridir. Bu kuruluşun hizmetlerini en iyi şekildeyerine getirmesi, toprağa bağlı yatırımlarıngerçekleşmesi açısından birzorunluluktur. MEHMET SAĞDIÇ (Devamla) – SayınBaşkan, değerli milletvekilleri; konuşmamınsonunda, Diyanet İşleri Başkanlığıbütçesinin, Diyanet camiasına, milletimizeve ülkemize hayırlara vesile olmasınıCenabı Allah’tan diliyor; Yüce Meclisin değerliüyelerini sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;irşat kadar, eğitim hizmetleri de çok büyükönem taşımaktadır. Yurtiçinde,ayda 70 bin tirajlı Diyanet Aylık Dergisi, 60 bintirajlı Diyanet Çocuk Dergisi, üç aydabir yayımlanan 4 bin tirajlı Diyanet İlmîDergisi ve son yıllarda, birkaç milyon adet kitapbasılarak vatandaşlarımızınhizmetlerine sunulması, eğitim hizmetlerinin öneminiaçıklamaya yeterlidir.

Bunun için, kaynak arayışıiçine girdik ve sık sık şikâyetettiğimiz, hepimizin şikâyet ettiği vakıfkira mallarıyla ilgili bir düzenleme getirmeye çalıştık.Şu anda, teklifimiz Bakanlar Kurulundan çıktı;Türkiye Büyük Millet Meclisine, sanıyorum,bugün veya yarın takdim edilecek. Belediyeler ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüarasında yapılan protokollerin hayata geçirilmesiiçin gösterilen gayret ve duyarlılıkmemnuniyet vericidir. Kuruluşların, uğraşalanları ve ilgili birikim deneyimlerini ortak çalışmalaryaparak vatandaşlarımızın hizmetinesunmaları anlamlıdır ve takdire değerdir. Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılankonuşmalar bitmiştir; dolayısıyla, sorukabul işlemlerimiz de tamamlanmıştır.Bu dakikadan sonra, Başkanlığa gönderileceksoruları kabul edemeyeceğimizi bildiriyorum. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; MeteorolojiGenel Müdürlüğü, tekrar gözden geçirilerek,saymaya çalıştığımızbütün görevleri… Yine, her yıl, yaz aylarında ulusal kâbusumuzolan orman yangınlarında, Meteorolojinin çokönemli görevleri vardır. Yine, Kuruma ara eleman yetiştiren Anadolu Meteoroloji MeslekLisesinin mecburî hizmet karşılığıyatılılık durumu, 1995 YılıBütçe Kanununun 50 nci maddesi (c) bendi gereğincekaldırılmıştır; bu da, olumsuzikinci bir etkendir. 1995 ve 1996 yılları dikkate alındığında,1997 yılı bütçesinde öngörülen520 milyarlık yatırım harcamalarınında ne derece gerçekleşebileceği kuşkuludur.Buradan da anlaşılıyor ki, Meteoroloji GenelMüdürlüğü, son üç yıldırciddî bir yatırıma yönelmemiştir;gerekli modern cihaz ve teçhizatla donatılmamıştır. Özetle, tapu ve kadastro müdürlüklerinin normalfaaliyetlerini sürdürebilmesi, tapu ve kadastro çalışmalarınıetkin şekilde yürütebilmesi, üretken olabilmesiiçin, cari ödeneklerin, yatırım ödeneklerininyüksek tutulması gerekmektedir ve 1997 bütçesibu açıdan yetersiz bir bütçedir. MEHMET AYKAÇ (Çorum) – Sayın Başkan,bütçesi üzerinde konuşmakta olduğumuzkurumun ismi Diyanettir; Sayın sözcü “Dinayet”demiştir (DSP sıralarından “Hayır”sesleri) yanlış kullanmıştır;tutanaklara öyle geçmesini arz ediyorum.

Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen malî menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir. Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir. MADDE 129- Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar\. Canlı casino oyunlarıyla gerçek bir kumarhane deneyimi yaşa. bahsegel mobil giriş\. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. MADDE 97- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak yayımlanır. Kanun (…)(1) tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları içtüzükle düzenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

Aşağıda, sanığın yokluğu ile ilgili gaip ve kaçak sanığın hukuki durumu incelenecektir. CMK m.135 ila 138’de, iddiaya konu suçla ilgili somut delillere ulaşma veya elde edilen somut delilleri desteklemek suretiyle suçun azmettiricisine veya yardım edenine ulaşma veya şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi kabul edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Malın değerinin az olması” başlıklı 145. Maddesine göre, “Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de gözönünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir”. Aşağıda, tanıklıktan çekinme hakkı olanların telefon konuşmalarının denetlenmesi ile ilgili Yargıtay’ın üç farklı kararının özetine yer vereceğiz. İlk kararda, tanıklıktan çekinme hakkı olanların iletişimlerinin denetlenmesinde katı uygulamayı, yani her iki taraf şüpheli …

Türkiye Cumhuriyeti tarif edilirken, laik, demokratik,sosyal bir hukuk devletidir deniliyor ve biz, bunları korumak,kollamak için yemin ettik. MEHMET SAĞDIÇ (Devamla) – Ama, gerçeğişimdiden görüyorum; ne hac kotasınıartırabilirsiniz ne de karayoluyla hacca gitmeyi serbestbırakabilirsiniz; siz de halkımızıkandırdınız… Meteoroloji bilgilerinin paylaşımı,hizmetin veriliş biçimiyle enternasyonal bir fonksiyonüstlenmektedir. Uluslararası bilgilerin derlenmesi,kullanılır hale getirilmesi ve hizmete sunulmasıuluslararası teknolojik standartlara uyumu da şarthaline getirmektedir. ALİ ŞAHİN (Devamla) – Onlarınhâkimliğinden endişe etmeyin; onlara güvenin. BAŞKAN – Sayın Ateş, Genel Kurulunmüsaadesi tamamlandı, benim himayem en çokbir dakikayla sınırlı; buyurun. BAŞKAN – Uygulamam sizin hoşunuza gitmeyebilir;ama, adildir; bu konuda hiçbir tereddütünüzolmasın. 1997 malî yılı bütçeleriile 1994 ve 1995 malî yılları kesinhesaplarıbir süre görüşüldü. A) Anayasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, yürürlükteki kanun hükümlerine göre Kurul şeklinde çalışır. Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir. Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.

Tarihin derinliklerine indiğiniz zaman, İslammedeniyetinin bir şefkat, merhamet, sevgi ve vakıfmedeniyeti olduğunu görürsünüz. Beşinci turda, Vakıflar Genel Müdürlüğü(Katma), Diyanet İşleri Başkanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, DevletMeteoroloji İşleri Genel Müdürlüğübütçeleri yer almaktadır. İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, DevletBakanı Bahattin Şeker’in konuşması sırasındakendisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. Kurul müfettişleri ile adalet müfettişleri atanıncaya kadar, mevcut adalet müfettişleri, Kurul müfettişi ve adalet müfettişi sıfatıyla görev yaparlar. C) En az onbeş üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile carî ve izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur.

  • Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır.
  • Bu meslek grubu, azlığının yanında,yeterli yetki ve sorumluluklarla donatılmışdeğildir.
  • Hakim ve savcılarımız, özgürce kullanacakları oyları ile yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına hizmet edecek adayları HSYK üyeliğine seçeceklerine inanmaktayız.

Zabıtlara bunların geçmişolması, onaylanan kesinhesapların o anlayışlaonaylandığı anlamını taşıyor,değil mi efendim. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ.ERTAN YÜLEK (Adana) – Zabıtlara geçmesi bakımından,arz edeyim meseleyi. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1995 malîyılı kesinhesabı kabul edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1994 malîyılı kesinhesabı kabul edilmiştir. Kalan sorular, Sayın Bakanlara, yazılı olarakcevaplandırılmaları için ayrıcailetilecektir. BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sorular içinayrılan 20 dakikalık süre tamamlanmıştır. Önümüzdekiyıllarda, inşallah, bir yurt düşünür,programlayabiliriz. Aşağıdaki sorumun ilgili Sayın DevletBakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasıhususunu bilgilerinize arz ederim.

Pınarın temiz ve berrak sularını,süratle, Hazineye doğru bir kaynak olarak akıtmakdurumundayız diye düşünüyorum. Kadastro çalışmalarınınbitmemesi demek, kavgalı, huzursuz bir toplum demektir.Böyle alanlarda yaşamını sürdürmekzorunda kalan insanlar, birbirleriyle kavga eder, devletle, davacı,davalı olur, kendisini, etrafını mutsuz vehuzursuz eder; çünkü, mülkiyet, bizim halkımıziçin çok önemlidir. Mülkiyetin güvencesi,poligon taşları ve köşe koordinatlarıdır.Bunları yerleştiremezseniz, ülkeye huzuru dayerleştiremezsiniz. İşte bu nedenle, bugün,halk, birbiriyle mahkemeli, ormanla davalı, vakıflarlatartışmalıdır. Kadın, miras, evlilik, şahitlik, meslekseçimi, velayet hakkı gibi alanlarda erkeklerleaynı haklara sahip kılınmamış;Büyük Atatürk’ün kurduğu çağdaşcumhuriyet içinde uygulanan modern yasalarla kadınlarımızamiras, evlilik, şahitlik, meslek seçimi gibi eşithak verilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;vakıf anlayışının temelinde,insan sevgisi vardır, ülke sevgisi vardır,doğa sevgisi vardır.

İslamın öngördüğü kardeşlikteırk, renk, dil, sosyal durum, makam ve mevki farkıda asla ölçü değildir; bir tek ölçükonulmuştur, o da takva, yani Allah’tan korkma, O’na layıkıylakul olmadır. DEVLET BAKANI AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) – Ben,tekrar, eleştirilere teşekkür ediyor, bütçeninhayırlı olmasını diliyorum. Bu Genel Müdürlük, yılda, ortalama onikimilyon vatandaşa hizmet vermektedir; yılda, yaklaşıküç milyon tapu işlemiyle, bir milyona yakınparselin kadastrosu gerçekleştirilmektedir. Tapuve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu görevlerini,15 bölge müdürlüğü, 998 tapu sicilmüdürlüğü, 307 kadastro müdürlüğüyleyürütmektedir. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,bu yönde yeteri kadar teşkilatlanmış olsaydıve gerekli tahminleri, öngörüleri yapıp,merkezî ve yerel yönetimlerin işbirliğine,bilgilerine sunsaydı, bu kadar can ve mal kaybımızolmayabilirdi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tümbu zorluklara rağmen, ciddî bir katma değer sağlamış,1995 yılında tapu sicil müdürlüklerindegerçekleştirilen işlemler sonucunda 19 trilyonlira harç geliri elde etmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bakanlığabağlı olarak, 15 bölge, 998 tapu sicil, 313 kadastromüdürlüğü ve 145 kadastro şefliğiyle,yılda yaklaşık 10 milyon insanımızahizmet vermektedir.

Dejar un comentario